«Мустақиллик»нинг 22 йиллигига атаб чиқарилган автобус ва трамвайларнинг орқасига ёпиштирилган тамға…

«Мустақиллик»нинг 22 йиллигига атаб чиқарилган автобус ва трамвайларнинг орқасига ёпиштирилган тамға…
96 views
10 October 2013 - 9:15

avtobus

1. «Мустақил» Ўзбекистоннинг юлдузи саккиз қиррали бўлгич эди, қачон
олти қирралисига алмаштирилди? Олти қиррали юлдуз қайси давлатники?
2. 21 йил ортда (панада) эди, 22-йили олдга (очиққа) чиқди!
3. Кўзни бўяш учун озгина қийшайтириб қўйилибди, лекин барибир таниқли.
4. Бугун жилов кимнинг қўлидалиги билинди.

 »Энг яхши тагсўз» мусобақаси ташкил этилди. Бунга ўз муносабатингизни билдиринг!!! 

дея сайтимизда мусобақа эълон қилган эдик. Ушбу мавзу юзасидан фикрларини очиқ ойдин айтганлар бир талай. Аммо биз улардан биттасини танлаб олдик.  Бугун  ваъда қилганимиздек,  ғолибни эълон қиламиз. Ростгўй тахаллуси билан бизга  изоҳ юборган иштирокчимизни ғолиб деб аниқладик. Мусобақа ғолибини табриклаймиз, қолган иштирокчиларга ҳам фикр мулоҳазаларини билдирганликлари учун ўз миннатдорчилигимизни билдирамиз.

Ростгуй
03/10/2013 – 23:21 (Таҳрирлаш)

Узбекистон узининг дунега танилган тарихига ва Исломий рухдаги ажойиб урф-одат ва маданиятига эга давлат хисобланади.Бу заминдан чиккан мутафаккир олимлар хозирги кунгача дунёни лол колдириб келмокда.Ва бу юртдан куркмас саркарда ва аскарлар чикканлиги тарих сахифаларида учмас каламлар билан езиб битилган! Бу айнан хакикат булиб буни инкор килишлик учун бирор бир асос ёки хужжатни хеч ким келтира олмайди.
Тарихда узбек миллати юксакликни хам тубанликни хам курган.Миллатнинг юксаклиги унинг бирлиги ва Исломий акидаси билан булган булса унинг тубанлиги эса шу бирдамликни йукотиши билан руёбга чиккан.Хонликларга булиниши ва бу юртга булган тажовусга нисбатан бирлашмаганлиги ундаги юксакликка секин-аста таъсир кила бошлади.Шундай гузал урф-одатга эга булган ва дунёни узининг олимлари билан ром этган мамлакатда шу холатни тушуниб уни ислох килишлик учун уйгок онгли бир неча инсонлар чикди.Уша даврдаги хонлар хам уларга карши курашди.
Кейин эса бу миллатнинг юртига умуман унинг Исломий акида ва урф-одатларига карама-карши булган дахрийлар(коммунист) бостириб келди.Ва яна шу миллатнинг ичидан уйгок онгли инсонлар чикиб уларга карши харакат кила бошлади,лекин шунда хам миллатда бирлик,бирдамлик йук эди.Бу боскинчи коммунистлар шундок гузал динга,урф-одатга эга булган миллатнинг калбига илон каби кириб уни захарлай бошлади.Лекин булар дахрий эканлигини беркитмас эди.Ва мусулмон миллатининг куп кисми унга ишонмас эди.Бунинг далили 70 йил бошкарувдан кейин мустакил булган Узбекистон давлатининг аввалги йилларида шу миллатнинг динга булган мухаббати очик намоён була бошлади.
Миллатнинг ичидан уйгок ва онгли инсонлар чикиб бу дахрийларнинг бошкарувидан чикиб мустакил давлат булишликни ва юксалиш сари кадам ташлашликни кутариб чикишди.Халкнинг куп кисми шу эркинликни куллаб-кувватлади.Уша даврдаги коммунистлар томонидан куйилган Ислом Каримов бу эркинликка карши эди.Лекин унинг бу каршилиги узига ухшаган дахрийлар захаридан каттик захарланган инсонлар томонидан олкишланарди.Халкда эса унга нисбатан хеч канака ишонч йук эди.
Каримов куркок,миллат гамини уйламайдиган,тахт учун ота-онасини хам сотадиган инсон эканлигини яхши билган коммунист рахбарлари уни шу лавозимга куйишликда хеч адашмаган эдилар.Каримов охиргача коммунистларга куллик килди.Кул эса узининг хожасини йукотишни хис килиб бошкача сайрашни бошлади.Бунинг далили Каримов 1989 йилдан то 1991 йилгачам узининг чикишларида намоён килди.Каримов айёрлик билан вазиятдан унумли фойдаланиб колди.Бу холатни маккорлик эканлигини тушунадиганлар хам ва алданганлар хам куп булди.Каримов узининг маккорлигини давом эттириб куп кисми мусулмонлардан иборат булган миллатни ва Ислом уламоларини узининг ёлгон ваъдалари билан ишончга кириб уларнинг кулловига эга булди.Чунки бу кучлар уша йилларда Каримов учун жуда катта хавф эди.Бу хавфни айёрлик билан бартараф килиб демократларга карши узининг катагонларини бошлади.Минг афсуски,Ислом уламолари бу холатга бефарк булиб туришди.Маккор айнан шу бетарафликни хохлаган эди.Узига карши булган уйгок ва онгли етакчилардан кутилган маккор секин-аста мусулмонлар ва уларнинг уламоларига хужум кила бошлади.Чунки бу кучлар хам унинг тахтига жуда катта хавф солувчи куч эди.Каримов курашда хам узини маккор эканлигини курсатиб турар эди.Уламолар,олимлар мусулмонларни етакчиси эди.Уларни угирлади,камади,улдирди,сургун килди.Кейин эса яъни 1999 йили узини хакикий башарасини курсатиб курашни бошлади.Хозирги кунгача бу холат давом этиб хаттоки бу бадбахт сармоя эгаларига хам катагонини бошлади.
22 йил ичида унинг олиб бораётган сиёсатидан жабр курмаган табакалар колмади.Унинг сиёсати мамлакатни жарликка караб олиб кетаётганини онгли инсонлар жуда яхши тушуниб етмокда.
1) иктисодий сиёсат тамоман издан чиккан,мамлакатда иктисодий ривожланишни юксалтирадиган бирор бир мухим булган завод ёки фабрика барпо килинмади.Бори хам йук килинди.Инвестиция учун шарт-шароитлар барбод килинди.У нафакат уз фукароларини балки шу мамлакатга узининг сармояси билан кирган инвесторларни хам талай бошлади.
2) ижтимоий холат халкнинг яшаш тарзи дахрийларнинг давридан хам огир ахволга тушиб колди ва кун сайин кашшоклик,ночорлик холатига тушиб боряпти.Одамларни кул каби пахта далаларида ишлатиб уларнинг уз хаётларини яхшилаш учун на хаккини беряпти ва на уларга имконият беряпти.
3) Таълим сохаси мактабдан бошлабок бузулган.Огзини купиртириб бу ёлгончи урта таълим давлат томонидан таъминланади деб мактаниб сайрайди.Аслида эса синф фонди учун пул,укув куроллари учун пул,синф ремонти учун пул,мактаб фонди учун пул ва х.к. Билим эса абгор ахволда.Коллеж,лицейларга кириш давриданок пул.Билимлими,билимсизми фарки йук (Боровский ва шунга ухшаган талаб куп булган коллежлар) 500 дан то 2000 долларгача мархамат тула кир.Олий укув юртлари эса 6000 дан 30000 долларгача мархамат тула кир.Билим шарт эмас пул булса булди.Мана Узбекистон давлатининг келажак кадрлари кай ахволда.Уйлаб куринг-а?????
4) Прокуратура,МХХ,МВД бу ташкилотлар конунни мухофаза киладиган ташкилотлар булмай колди.Аксинча,конунни бузадиган,порахур,уз халкига нисбатан зулм утказадиган ташкилотларга айланган.
Юкорида келтирилган хакикатлардан хулоса килиб айтадиган булсак шу мусулмон миллатига калбида кучли адовати булган яхудий ёки сианистлар кулига айланган инсонгина шундай юксак тарихга эга булган миллатни узининг ботил сиёсати билан жуда куп йиллар мобайнида абгор ахволдан чика олмайдиган келажакни колдиради.
Каримов айнан,сианистлар кули булиб унинг нияти ва орзуи узбек миллатини бойликларини талон-тарож килиб анча йиллар мобайнида узига кела олмайдиган колок бир мамлакатга айлантиришдир.
Белгиларга келсак у узининг аввалги коммунист хужайинларига холис кул эканлигини курсатгани каби сианист яхудий хужайинларига хам холис кул эканлигини уларнинг белгиси билан намоён киляпти.

ЎХҲ хабар маркази.

 

Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal

windows 10 kaufen office 2019 kaufen office 365 kaufen windows 10 home kaufen windows 10 enterprise kaufen office 2019 home and business kaufen office 2016 kaufen windows 10 education kaufen visio professional 2019 kaufen project 2019 kaufen project 2016 kaufen visio 2016 kaufen windows server 2012 kaufen windows server 2016 kaufen windows server 2019 kaufen betriebssysteme office software windows server softhier instagram türk takipçi satın al instagram türk beğeni satın al instagram görüntülenme satın al instagram otomatik beğeni satın al facebook türk beğeni satın al facebook sayfa beğenisi satın al facebook türk takipçi satın al twitter türk takipçi satın al twitter türk beğeni satın al twitter retweet satın al youtube türk izlenme satın al youtube türk abone satın al takipçi hilesi