Ибодулла Охунд Хокий

Ибодулла Охунд Хокий
81 views
16 January 2019 - 7:00

Ибодулла охунд Иброҳим охунд (баъзи манбаларда Худойберган охунд) ўғли Хокий (1842-1914) – хивалик моҳир хаттот, шоир ва таржимон.

У Хиванинг Боқчали мавзесида туғилган, мактаб ва мадраса таълимини олгандан сўнг Абдуллахон мадрасасида мударрислик қилган, шунинг учун “охунд” унвони билан ҳам аталади. Ибодулла Охунд Хокий таниқли хаттот Мир Али Ҳиравий (1478-1546) равишида настаълиқни, Мир Убайд Бухорий (вафоти 1601) услубида насх хатини жуда чиройли ёзган.

Қўли хат кўчиришга суръатли, чаққон ёзишга одатлангани учун бир соатда 40-50 сатрни ёзиб битказган. Тазкиранавис Ҳасанмурод Лаффасий (1898-1942) бундай деган эди: “Қалам рахшин варақлар даштига жавлонлар қилдургон вақтда тамошобин Арасту, Афлотунлар Хокийнинг қалам суришига мусалламлар қилиб, ангуштларин ҳайрат дандонлари бирлан тишлаб, Хокийга ғулом бўлмоқлиғ орзусин қилиб, ҳалқаи ғуломлиғни қулоқларига солур эрдилар”.

Ибодулла Охунд Хокий араб ва форс тилларини мукаммал эгаллаган бўлиб, хон Муҳаммад Раҳимхон Ферузнинг (1864-1910) буйруғи асосида бир неча асарларни таржима ҳам қилган. Бу ҳақда Лаффасий: “ҳар хил луғотлиғ форсий ва арабий лисонлиғ китобларни ўзбек, чиғатой тилига ўтказиб, туркий лисони бирлан либоси мулукона бирлан зеб-зийнатлар бериб, таржимаи ҳоллиқ қилур эрди”, деган.

Таржима қилган асарлари ичида “Тафсири Ҳусайний” ва “Тафсири Мавокиб” каби форсий ва туркий тафсирлар таржимаси ҳам бор. И.Х.нинг лирик девони мавжуд (ЎзФАШИ-1, № 908/IV), ғазаллари ўша давр баёзларига ҳамда Аҳмад Табибий (1869-1911) тузган “Мажмуат аш-шуаро” тазкирасига киритилган.

Фойдаланилган манбалар ва адабиётлар рўйхати
1. Лаффасий. Тазкираи шуаро / Нашрга тайёрловчи П.Бобожонов. – Урганч, 1992. – 119 б; Комилов Н. Бу қадимий санъат… – Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. – 192 б;
2. Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. – Т.: Фан, 1971. – 197 б;
3. Шарипов Ж. Ўзбекистонда таржима тарихидан. – Т.: Фан, 1965. – 482 б;
4. Маткаримова С.Қ. Табибий тазкиранавис (“Мажмуаи си шуарои пайрави Ферузшоҳий” асосида): Филол. фан. ном. ил. дар. дисс. автореф. – Т.: ЎзР ФА Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт институти, 2007. – 23 б;
5. Ҳожи Исматуллоҳ Абдуллоҳ. Марказий Осиёда Ислом маданияти. – Т.: Шарқ, 2005. – 384 б. Х. Аминов

facebook.com